– Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

Interneta veikala LV Timber minimālā pasūtījuma summa ir 300.00 € (bez PVN), pretējā gadījumā Pircējam netiek piedāvāta iespēja noformēt pasūtījumu.

Pircēja tiesības

Pircējam ir tiesības iegādāties preces šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu, sazinoties ar Pārdevēju.

Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ, sazinoties ar Pārdevēju.

Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, un Latvijas Republikas tiesību aktos.

Pircēja saistības

Pircējam jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, citi noteikumi, kuri skaidri norādīti šajā mājaslapā, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

Pārdevēja tiesības

Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs 3 (trīs) darba dienu laikā nesamaksā par precēm.

Ja Pārdevējam rodas neskaidrības sakarā ar pasūtījuma informāciju, Pārdevējam ir tiesības, sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Preču piegādes termiņš šajā gadījumā sākas no dienas, kad Pārdevējs ir sazinājies ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, i) ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā.

Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem un bez atsevišķas Pircēja piekrišanas Pircēja izvēlētās preces (grozā esošās konkrētā pārdevēja preces) sadalīt atsevišķos pasūtījumos, ja vien Pircējs pirms pasūtījuma apstiprināšanas neizvēlas visas grozā esošās preces iegādāties vienā pasūtījumā. Šādas sadalīšanas gadījumā papildu pakalpojumu (piemēram, preču piegāde, uznešana u. c.) izmaksas konkrētajam pasūtījumam attiecīgi tiks sadalītas atsevišķiem pasūtījumam un aprēķinātas katram pasūtījumam atsevišķi, tāpēc tās var atšķirties no preces aprakstā norādītās pakalpojuma cenas. Pārdevējam ir citas tiesības, kuras noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.

Pārdevēja saistības

Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju un nekad nekomunicēt ar Pircēju citos kanālos, izņemot gadījumus, kuri skaidri noteikti šajos Noteikumos. Ar šo Pircējs un Pārdevējs nepārprotami apstiprina, ka jebkura saziņa par pasūtījuma izpildi, kura tiek veikta vietnes (sistēmas), pusēm nav obligāta un nav saistoša.

Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami sistēmā Pircējam sniegt informāciju, kas noteikta Latvijas Republikas Civilkodeksa 6.228-7. pantā.

Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumu, Privātuma politikas un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.